تاسیسات حرارت مرکزی

تاسیسات حرارت مرکزی یا گرمایش مرکزی به مجموعه تجهیزاتی گفته می شود که در موتورخانه نصب و مورد استفاده قرار می گیرند و توسط آنها می توان گرمای مورد نیاز ساختمان را از طریق آب تامین و کنترل نمود.